Αρχική    Προφίλ εταιρείας   Έργα & Δραστηριότητες   Επικοινωνία   
Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης Leader
Τοπικό πρόγραμμα, Περιοχή παρέμβασης ...
Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΚΙ - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, ώρα 19:00 *** Εκδήλωση βράβευσης επιχειρησιακών σχεδίων *** Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων 5ης προκήρυξης LEADER *** Διαδικτυακή παρουσίαση LEADER στη gnomikilkis Web TV *** Νέα ΚΥΑ πλαισίου εφαρμογής LEADER (12/2013)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΡ.ΜΑΕ 24710/55/Β/91/006

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.     Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.     Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

3.     Διάφορες ανακοινώσεις.

 Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας, στο Τ.Π. και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. ως ο Νόμος προβλέπει.

                                     

Κιλκίς, 7 Ιουνίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Ανδρέας Βεργίδης
Login  Υπενθύμιση κωδικού 

:: Προφίλ εταιρείας :: Ιστορικό :: Γενική Συνέλευση 2013 :: Σκοπός :: Όραμα :: Στρατηγικοί στόχοι :: Τομείς δραστηριοτήτων :: Οργάνωση - Ανθρώπινο Δυναμικό :: Οργανόγραμμα :: Υποδομές :: Διαχείριση Ποιότητας :: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :: Έργα & Δραστηριότητες :: Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης Leader :: LEADER+ :: Ο.Π.Α.Α.Χ. :: INTERREG II :: LEADER II :: LEADER I :: Κοινωνικά προγράμματα :: Διάφορα προγράμματα :: Εκδόσεις – Μελέτες – Έρευνες – Χάρτες (G.I.S.) :: Δίκτυα :: Δίκτυο επιχειρήσεων «Ποιοτική Υπεροχή Κιλκίς» :: Δίκτυο αναπτυξιακών εταιρειών «Άρωμα Ποιότητας» :: Δίκτυο «Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας» :: Δίκτυο αναπτυξιακών εταιρειών LEADER :: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα :: Άξονας 3 ΠΑΑ :: Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες :: Μέτρο 312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων :: Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων :: Επικοινωνία :: Σεμινάριο ΑΦΦ :: Εισηγήσεις Σεμιναρίου ΑΦΦ :: Νέα-Ανακοινώσεις :: Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 3ης προκήρυξης LEADER :: Εκδηλώσεις "Κερνάμε Ελλάδα" στο Κιλκίς :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ» :: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς" :: Εκδήλωση «20 χρόνια Leader» :: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Συμμετοχικό Στρατηγικό Marketing Plan Τουρισμού :: Σύνδεσμοι :: CLLD / LEADER :: Συνάντηση διαβούλευσης Σ.Σ. Μουριές ::


active³ 4.5 · · Όροι χρήσης