Με όραμα, σχέδιο και ποιότητα καινοτομικών και συμμετοχικών δράσεων, συμβάλλουμε ενεργά στην τοπική ανάπτυξη.


Όραμα της Αναπτυξιακής Κιλκίς είναι η διαρκής, διαχρονική και αποτελεσματική συμβολή της στην διαδικασία εξέλιξης του ν. Κιλκίς σε ένα leader περιφερειακό οικοσύστημα έντασης Γνώσης, αξιοβίωτης Ανάπτυξης και κοινωνικής Συνοχής. Το όραμα αυτό χαρακτηρίζει τον πολυδιάστατο και κρίσιμο ρόλο της εταιρείας στα τοπικά δρώμενα και, παράλληλα, αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη όχι μόνο ως οικονομική μεγέθυνση, όχι μόνο ως απορροφήσεις κονδυλίων, όχι μόνο ως βελτίωση του Α.Ε.Π. αλλά έχει στόχο την αξιοβίωτη ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της χωρικής, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όσο και το επίπεδο της εταιρικής σχέσης με στόχο την κοινωνική συνοχή, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή των κατοίκων.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΑΝΚΙ δημοσιοποίησε την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα.  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται σε 2.690.000,00€, με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 27-03-2023 και ημερομηνία λήξης 23-06-2023.

H ΑΝΚΙ δημοσιοποίησε επίσης την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 2.810.000,00€,
 
με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 31-05-2023 και ημερομηνία λήξης 30-08-2023. 

Τελευταία Νέα

16 April 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια / εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών και εργασίες συντήρησης»

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και της υλοποίησης του Τοπικού της Προγράμματος CLLD/LEADER, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης / ψύξης των εγκαταστάσεών της στο Κιλκίς (Σόλωνος 13) αλλά και συντήρησης του αντίστοιχου υφιστάμενου εξοπλισμού προβαίνει σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), ή/και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305 με τον Γενικό Διευθυντή / Συντονιστή ΟΤΔ LEADER, κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Υποβολή προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 […]
6 March 2024

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΟΤΔ της εξέτασης μίας ενδικοφανούς προσφυγής, του υπ΄ αριθ. 404/26-02-2024 σύμφωνου γνώμης μεταφοράς πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, της υπ΄ αριθ. 429/20-02-2024 έγκρισης του αιτήματος υπερδέσμευσης ποσού 627.225,50€ της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την υπ΄ αριθ. 69/05-03-2024 απόφαση της […]
22 February 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με Πτυχιούχο Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς, αναζητούμε πτυχιούχο Σχολής Oικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 στις 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), ή/και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305 με τον Γενικό Διευθυντή / Συντονιστή ΟΤΔ LEADER, κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματα αυτής από τον ακόλουθο σύνδεσμο.
6 February 2024

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, δημοσιοποιώντας τον τελικό πίνακα κατάταξης των παραδεκτών προς στήριξη αιτήσεων, ο οποίος προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, της εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και της μεταφοράς ποσών μεταξύ των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης, ενώ θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της ΟΤΔ ΑΝΚΙ […]
23 January 2024

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ, κοινοποιείται ο Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων. Ο οριστικός καθορισμός των εγκεκριμένων Αιτήσεων Στήριξης θα πραγματοποιηθεί:α) μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων καιβ) λαμβάνοντας υπόψη […]
7 December 2023

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα», του ΠΑΑ 2014-2020, κοινοποιώντας σας τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων, ο οποίος προέκυψε από την διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της ΑΝΚΙ καθώς και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μόνο για τους εν δυνάμει δικαιούχους – φορείς μετόχους της ΑΝΚΙ. Σύμφωνα με τη ΥΑ 1337/04.05.2022 και την σχετική Πρόσκληση, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών […]

Ακολουθήστε μας!