Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης με ακρωνύμιο «Netoural»

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338364»
31 October 2022
papagiannidis-georgantas-konstantinidis-manetas
Πρόσθετα κονδύλια 4.500.000€ στην Αναπτυξιακή Κιλκίς για το LEADER
20 December 2022

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν Οικονομολόγο (ΠΕ).

Το αντικείμενο που θα αναλάβει ο οικονομολόγος (λογιστής – φοροτεχνικός Α΄) ως μέλος του υπηρεσιακού πυρήνα (Ομάδας έργου) της εταιρείας “Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.” που είναι συντονιστής του ενταγμένου στο Interreg – IPA CPC Greece – Republic of North Macedonia έργου με τίτλο: «Promoting alternative tourism in the cross‐border area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» (Netoural) αφορά αποκλειστικά τις ανάγκες που απορρέουν από τη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη και περιλαμβάνει την παροχή ενός πλέγματος υπηρεσιών που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Πράξης σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά.

Αναλυτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Παράρτημα 1: Πρόταση Υποψηφιότητας

Παράρτημα 2: Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα 3: Βιογραφικό Σημείωμα