Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με Πτυχιούχο Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
22 February 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια / εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών και εργασίες συντήρησης»
16 April 2024

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΟΤΔ της εξέτασης μίας ενδικοφανούς προσφυγής, του υπ΄ αριθ. 404/26-02-2024 σύμφωνου γνώμης μεταφοράς πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, της υπ΄ αριθ. 429/20-02-2024 έγκρισης του αιτήματος υπερδέσμευσης ποσού 627.225,50€ της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την υπ΄ αριθ. 69/05-03-2024 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης προκειμένου να ξεκινήσει  η υλοποίηση και συγχρηματοδότηση των έργων.