Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
19 August 2020
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Π.Ε. Κιλκίς»
14 September 2020

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ καθώς και της ολοκλήρωσης του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα, σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων.

Ο καθορισμός των χρηματοδοτούμενων Πράξεων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους ανά υποδράση, μετά από απάντηση σε αίτημά μας, των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του τοπικού προγράμματος (υπερδέσμευση) και την χρηματοδότηση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που αξιολογήθηκαν ως «Παραδεκτές».

Επισημαίνεται ότι το Φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, το Φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και δύναται να έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς σας, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχετε υποβάλλει στο Τοπικό μας Πρόγραμμα.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

  1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.anki.gr) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης.
  2. Αποστολή με email του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα emails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης. Οι αποδέκτες των emails πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του του εν λόγω email, με απαντητικό email δηλώνοντας και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η διαδικασία ενημέρωσης αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται στα πλαίσια των μέτρων ενάντια στη διάδοση του COVID-19 και στην τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων.
  3. Σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής και, επιπρόσθετα, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο email, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των emails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής emails της ΟΤΔ.

Επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων έχετε δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων.

Η ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που την ενδικοφανή προσφυγή την συνοδεύουν μοναδικά αρχεία πάνω από 10ΜΒ τα οποία δεν είναι δυνατό να υποβληθούν ηλεκτρονικά, αυτά θα ληφθούν υπόψη μόνο αν κατατεθούν μαζί με τον φυσικό φάκελο (βλ. αναλυτικές οδηγίες στον επισυναπτόμενο «Οδηγό υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής»).

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 4/9/2020 και ώρα 8:00 π.μ. έως την Παρασκευή 18/9/2020 και ώρα 3:00 μ.μ., το αργότερο.

Ο αιτών έχει την υποχρέωση, το αργότερο, την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής της έντασης να αποστείλει ταχυδρομικά τον φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αν υφίστανται, στην ΟΤΔ – Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς. Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτηση του στο ΠΣΚΕ.