Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Mε υπερκάλυψη 219% η Πρόσκληση της ΑΝΚΙ
29 October 2019
Παράταση πρόσκλησης για οικονομολόγο & μηχανικό (ΠΕ / ΤΕ)
12 November 2019

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα», του ΠΑΑ 2014-2020, δημοσιοποιώντας τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος προέκυψε από την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της εταιρείας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δειγματοληπτικού Ελέγχου από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τη ΥΑ 13215/30.11.2017 και την σχετική Πρόσκληση, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) στο Ο.Π.Σ.Α.Α. είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα αποτελεσμάτων στους δικαιούχους, ατομικά με απόδειξη παραλαβής. Η προσφυγή αυτή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α., σύμφωνα με τις Οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, ενώ παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τυχόν δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) αποστέλλονται στην Αναπτυξιακή Κιλκίς A.E., Σόλωνος 13, 61100 Κιλκίς.

Εφόσον ο υποψήφιος δικαιούχος δεν κρίνει σκόπιμο να υποβάλλει προσφυγή (ένσταση), παρακαλείτε να το γνωρίσει άμεσα στην Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. μέσω της υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 (βλ. σχετικό Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης).

To αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι δικαιούχοι με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι λαμβάνουν σχετικό αυτοματοποιημένο e-mail από το Ο.Π.Σ.Α.Α. και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. συνιστά στους υποψήφιους δικαιούχους να μελετήσουν τις εγγραφές που εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., την Αναφορά Αξιολόγησής τους και, εφόσον έχει προκύψει δειγματοληπτικός έλεγχος της αίτησής τους, το σχετικό Φύλλο Ελέγχου.