2η τροποποίηση προκήρυξης LEADER

Η ΑΝΚΙ αναζητά συνεργάτες (οικονομολόγο & πολιτικό μηχανικό)
2 August 2019
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε.
20 August 2019
Show all

Monarch Butterfly emerging from it's chrysalis

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς, στα εξής σημεία:

1) Πρόσκληση 19.2 : Άρθρο 1 “Προκηρυσσόμενες υποδράσεις”: προστέθηκε το εξής σχόλιο ως Παρατήρηση στο τέλος του πίνακα των Υποδράσεων «Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση και εμπορία, τότε η αίτηση δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος».

2) Παράρτημα 20 “Επιλέξιμοι ΚΑΔ 2008”: τροποποιήθηκαν τα επιμέρους φύλλα εργασίας και συγκεκριμένα:

2.1 Προστέθηκαν οι ΚΑΔ:

01.63.10 στην υποδράση 19.2.3.1

01.64.10 στην υποδράση 19.2.3.1

10.41.99.02 στην υποδράση 19.2.3.1

16.24.11.00 στις υποδράσεις 19.2.2.4 / 19.2.3.4

20.3 στις υποδράσεις 19.2.2.4 / 19.2.3.4

01.63.10.17 στην υποδράση 19.2.3.1

10.32.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.39.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.51.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.61.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.62.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.73.99 στις υποδράσεις 19.2.2.4 / 29.2.3.4

10.84.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.89.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.91.99 στην υποδράση 19.2.3.1

10.92.99 στην υποδράση 19.2.3.1

11.02.99 στην υποδράση 19.2.3.1

11.05.99 στην υποδράση 19.2.2.2

11.06.99 στην υποδράση 19.2.2.2

20.15 στην υποδράση 19.2.2.4

20.15.8 στην υποδράση 19.2.2.2

20.3 στην υποδράση 19.2.2.4

46.73.14 στην υποδράση 19.2.2.4

46.73.15 στην υποδράση 19.2.2.4

46.73.16 στην υποδράση 19.2.2.4

46.73.17 στην υποδράση 19.2.2.4

46.73.18 στην υποδράση 19.2.2.4

2.2. Στον ΚΑΔ 01.63.10.17 προστέθηκε η υποσημείωση: «Αναφορικά με τον ΚΑΔ 01.63.10.17 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, στην περίπτωση που υφίσταται από το δυνητικό δικαιούχο μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση γεωργικών προϊόντων, ο οποίος αποθηκεύει ή/και διαθέτει – εμπορεύεται – το τελικό προϊόν στην αγορά,  το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ότι αφορά στις  υποδράσεις 19.2.3.1 ή  19.2.2.2 ανάλογα με τη φύση του τελικού προϊόντος. Αντίστοιχα ο επενδυτικός φάκελος υποβάλλεται στην Υποδράση 19.2.2.5 ή στην 19.2.3.5 όταν αφορά μόνο αποθήκευση ή ψύξη, ή μόνο εμπορία, ή μόνο υπηρεσίες facon (σχετικά έγγραφα ΥΠΑΑΤ: 5125/16-7-2019  και  5239/22-7-19).»

3) Οδηγός Επιλεξιμότητας και Επιλογής: Ανώτατο συνολικό κόστος της Υποδράσης 19.2.6.2

Η παράγραφος: «Σε περίπτωση μη άυλων πράξεων ο μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και ο μέγιστος  επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000€ και 100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων» αντικαταστάθηκε με την: «Οι ενισχύσεις (μέγιστη Δημόσια Δαπάνη) που χορηγούνται μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2014 δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 200.000€ εντός τριετίας (τρία οικονομικά έτη).»

Όλα τα τροποποιημένα αρχεία μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΙ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), τη διεύθυνση: www.anki.gr και το FB: @anKilkis αλλά και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305. ΑΝΚΙ: @We light up ideas!