Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338364»

Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο συνεργατών-προμηθευτών της ΑΝΚΙ
14 October 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης με ακρωνύμιο «Netoural»
20 December 2022

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338364» της δικαιούχου «Επιμορφωτική Κιλκίς μον. Ε.Π.Ε.», με Συνολικό Αρχικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 19.999,18 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 19.999,18 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 19.862,46 ευρώ, δεδομένου ότι:

  • ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και επαληθεύτηκε η υλοποίησή του,
  • επαληθεύτηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα/αξιοποίηση της πράξης,
  • ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.,
  • ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.