Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338500»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Smart Recycling», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338500», της δικαιούχου «Έξυπνη Ανακύκλωση Ε.Ε.», με Συνολικό Αρχικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 421.344,00 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 273.873,60 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» και ολοκληρώθηκε με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 273.808,60 ευρώ, δεδομένου ότι:

  • ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και επαληθεύτηκε η υλοποίησή του,
  • επαληθεύτηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα/αξιοποίηση της πράξης,
  • ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.,
  • ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.