Δημοσιότητα

6 March 2024

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΟΤΔ της εξέτασης μίας ενδικοφανούς προσφυγής, του υπ΄ αριθ. 404/26-02-2024 σύμφωνου γνώμης μεταφοράς πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, της υπ΄ αριθ. 429/20-02-2024 έγκρισης του αιτήματος υπερδέσμευσης ποσού 627.225,50€ της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την υπ΄ αριθ. 69/05-03-2024 απόφαση της […]
6 February 2024

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, δημοσιοποιώντας τον τελικό πίνακα κατάταξης των παραδεκτών προς στήριξη αιτήσεων, ο οποίος προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, της εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και της μεταφοράς ποσών μεταξύ των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης, ενώ θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της ΟΤΔ ΑΝΚΙ […]
23 January 2024

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ, κοινοποιείται ο Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων. Ο οριστικός καθορισμός των εγκεκριμένων Αιτήσεων Στήριξης θα πραγματοποιηθεί:α) μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων καιβ) λαμβάνοντας υπόψη […]
7 December 2023

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα», του ΠΑΑ 2014-2020, κοινοποιώντας σας τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων, ο οποίος προέκυψε από την διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της ΑΝΚΙ καθώς και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μόνο για τους εν δυνάμει δικαιούχους – φορείς μετόχους της ΑΝΚΙ. Σύμφωνα με τη ΥΑ 1337/04.05.2022 και την σχετική Πρόσκληση, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών […]
3 October 2023

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «030338555»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Επέκταση δραστηριότητας με νέα γραμμή παραγωγής ρολλών (PVC)», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338555», της δικαιούχου «Γ Μπουδούρης & ΣΙΑ Ο.Ε.», με Συνολικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 591.872,66 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 325.529,96 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 325.529,94 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.
2 August 2023

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 279/25-05-2023 2ης Πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Κιλκίς για Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER

1. Σε οποιοδήποτε σημείο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της γίνεται αναφορά στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρονιά, αυτή θεωρείται το φορολογικό έτος 2022 2. Σε περίπτωση δημιουργίας θέσεων εργασίας σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), αυτές υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη ως έτος αναφοράς το φορολογικό έτος 2022
28 June 2023

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338609»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση αγροτών και εργαζομένων στο γεωργικό τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338609», της δικαιούχου «Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μον. Ανώνυμος Εταιρεία», με Συνολικό Αρχικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 19.987,00 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 19.987,00 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 19.984,22 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.
8 February 2023

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338586»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338586», της δικαιούχου «ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», με Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 53.214,88 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» και Συνολική Δαπάνη Πράξης 81.869,04 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.