1η προκήρυξη έργων ιδιωτικού χαρακτήρα


CLLD/ LEADER 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 19.2 (64/08-04-2019)


Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. ΟΤΑ - ΑΝΚΙ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην υπ΄ αριθ. 64/8-4-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς εξαιρούμενης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης του Κιλκίς. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.556.000,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15-04-2019 και ώρα 13:00
NEA Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 10-10-2019 και ώρα 15:00

Ημερομηνία υποβολής της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς / ΑΝΚΙ (Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς), εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Διαθέσιμος χρόνος υποβολής προτάσεων


1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2
 • Παράταση και 3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 19.2
 • 3η Τροποποίηση Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής 19.2
 • 2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 19.2
 • 2η Τροποποίηση Οδηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής 19.2
 • 2η Τροποποίηση Επιλέξιμων ΚΑΔ 2008
 • Παράταση και Τροποποιήσεις 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 19.2
 • Περίληψη τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα
 • Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιωτικών Έργων 19.2
 • 1 Ένταση Ενισχύσεων Κανονισμοί Ειδικοί Όροι -1η Τροποποίηση
 • 3α Αίτηση-στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία -1η Τροποποίηση
 • 4 Οδηγός Επιλεξιμότητας και Επιλογής -1η Τροποποίηση
 • 8 Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis -1η Τροποποίηση

 • 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιωτικών Έργων 19.2
 • Οδηγός Επιλεξιμότητας και Επιλογής

 • Αρχεία προς συμπλήρωση και υποβολή από το δικαιούχο με την αίτηση στήριξης:
 • Αίτηση στήριξης
 • Αίτηση στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία
 • Αναλυτικός προϋπολογισμός εργασιών
 • Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ
 • Υπεύθυνη δήλωση de minimis
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου
 • Υπόδειγμα μελέτης βιωσιμότητας

 • Υποστηρικτικό υλικό αίτηση στήριξης:
 • Επιλέξιμοι ΚΑΔ 2008
 • Πίνακας ενδεικτικών δικαιολογητικών
 • Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής
 • Ορισμός ΜΜΕ
 • Ορισμός προβληματικής επιχείρησης
 • Προσβασιμότητα ΑμεΑ
 • Υπόδειγμα έκθεσης αυτοψίας
 • Υπόδειγμα πίνακα αποτελεσμάτων
 • Υπόδειγμα πίνακα κατάταξης
 • Υπόδειγμα απόφασης ένταξης
 • Υπόδειγμα πινακίδας
 • Λογότυπα
 • Παράρτημα Ι Συνθήκης ΕΕ
 • Κατηγορίες δικαιούχων

 • Αρχεία Πρόσκλησης σε συμπιεσμένη μορφή

 • Θεσμικό πλαίσιο προκήρυξης:
 • ΥΑ 13214_2017 Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19_2 - Ιδιωτικού χαρακτήρα
 • ΥΑ 7888_2018 Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19_2 - Ιδιωτικού χαρακτήρα - 1η τροποποίηση
 • ΥΑ 355_2019 Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19_2 - Ιδιωτικού χαρακτήρα 2η τροποποίηση
 • ΥΑ 4912_2015 (ΦΕΚ 2468 Β) - Οικοτεχνία
 • YA 345_23924_2017 (ΦΕΚ 866Β) - Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας
 • ΚΥΑ 2986_2016 (ΦΕΚ 3885 Β)_ Λειτουργικές Μορφές Καταλυμάτων
 • ΚΥΑ 543_34450 (ΦΕΚ 1145 Β) Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα
 • ΚΑΝ ΕΕ 1407_2013 de minimis
 • ΚΑΝ EE 651-2014 Γενικός απαλλακτικό
 • ΚΑΝ ΕΕ 1305_2013 για ΕΓΤΑΑ
 • ΚΑΝ 1303 2013 Κοινές διατάξεις για ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΑΑ ΕΤΘΑ
 • 1η τροποποίηση ΚΥΑ Τουριστικών Καταλυμάτων

 • Διαδικασίες - Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:
 • Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Οδηγίες για την συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης
 • Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στήριξης
 • Χάρτης περιοχής παρέμβασης (όλος ο νομός Κιλκίς εκτός της εντός σχεδίου περιοχή της πόλης του Κιλκίς)

 • Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Διευκρινήσεις:
 • Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. ΕΕ 6512014, ως προς τη χρήση του άρθρου 22
 • Απάντηση σε ερώτημα σχετικό με τη χρήση του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651_2014
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα – οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ
 • Χαρακτήρας κινήτρου: Προσύμφωνα - Δάνεια
 • Χαρακτήρας κινήτρου: Μετεγκαταστάσεις
 • Απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα (21-5-2019)
 • Διευκρίνιση ΕΥΚΕ για τον Καν. 651 (22-5-2019)
 • Απάντηση ΕΥΕ για χαρακτήρα κινήτρου (7-6-2019)
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα από (16-7-2019)
 • Διευκρινίσεις για τυποποίηση - συσκευασία αγροτικών προϊόντων (22-7-2019)
 • Απάντηση σε ερώτημα για μακροχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο του Leader)
 • Διάφορες Απαντήσεις - Διευκρινήσεις ΕΥΕ & ΕΥΚΕ (2017-2019)
 • Απάντηση ΕΥΚΕ σε ΑΝΚΙ Άρθρο 22 (5-9-2019)