Σκοπός


Καταστατικός σκοπός της ΑΝ.ΚΙ. είναι η συμβολή της στην οικονομική, πολιτιστική, τουριστική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του νομού Κιλκίς μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις με καινοτόμο προσέγγιση, ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ποιοτική διάσταση, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όραμα

Η δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής, αξιόπιστης και αυτοδύναμης τοπικής δομής, ικανής να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια μετάλλαξης του νομού Κιλκίς σε τόπο υπεροχής ώστε να κατέχει διαρκώς μια πλήρως ανταγωνιστική θέση στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον, αξιοποιώντας το ενδογενές δυναμικό του (τοπικούς πόρους, τεχνογνωσία, εμπειρία), προωθώντας την εξωστρέφεια και δίδοντας έμφαση στην αειφορία των αναπτυξιακών δράσεων και την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας τους, προσβλέποντας δε σε μια ισόρροπη και πολυτομεακή ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στρατηγικοί στόχοιΣτρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι:
1. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, της κοινωνικής συνοχής και της ελκυστικότητας της περιοχής μέσα από την αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων υποδομών και υπηρεσιών που ενισχύουν την ολοκληρωμένη – αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.
2. Την προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων μέσα από τη δημιουργία υποδομών και παρεμβάσεων που ταυτόχρονα εξυπηρετούν τους κατοίκους και την τοπική οικονομία.
3. Την ανάπτυξη της βιώσιμης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, με δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.
4. Την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ενσωμάτωση και ανάπτυξη καινοτομιών, αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής, ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων.
5. Τη δημιουργία στρατηγικής μάζας συνεργασιών μέσω της δικτύωσης αφενός μεν των φορέων της τριπλής έλικας και αφετέρου της περιοχής μέσα από τοπικές, διατοπικές και διακρατικές συνεργασίες.
6. Τη δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας με έμφαση στην ανάπτυξη πλέγματος μεταποιητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, διασυνδέοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά με την παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την τοπική γαστρονομία.

Υποδομές


Η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. λειτουργεί σε μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις 203 μ² στην πόλη του Κιλκίς (Σόλωνος 13, ΤΚ 611 00), διαθέτοντας πλούσια υλικοτεχνική υποδομή που αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – G.I.S., DSL συνδέσεις κ.ά.).

Υπηρεσίες1. Τεχνική Υποστήριξη (π.χ. σύνταξη τεχνικών δελτίων, υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ, διαχείριση – υλοποίηση έργων, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση μελετών, σχεδιασμός και ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων έργων).
2. Εκπόνηση κάθε είδους μελετών (επιχειρησιακών σχεδίων, αξιοποίησης τοπικών πόρων, σκοπιμότητας ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών κ.ά.).
3. Διάχυση ενημέρωσης και πληροφορίας με στόχο την ενεργοποίηση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού (αγρότες κ.λπ.).
4. Οργάνωση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης και εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων και ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης.
5. Δημιουργία ταυτότητας (Place / City branding) και υλοποίηση place marketing.
6. Προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας του νομού με την προώθηση, διαχείριση και εφαρμογή διατοπικών ή/και διακρατικών έργων και προγραμμάτων τρίτων.
7. Εκπαίδευση στελεχών φορέων σε διάφορα θεματικά αντικείμενα.
8. Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης σε προγράμματα Χωρικής συνεργασίας (π.χ. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις).
9. Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου συνεργασιών και προγραμματικών συμβάσεων για την ενίσχυση της διαβαθμικής συνεργασίας.
10. Υποστήριξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών μέσων για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη (Jessica, Jerremie).
11. Αξιοποίηση της εμπειρίας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, ισότητας ευκαιριών και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.
12. Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
13. Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της «πράσινης» ανάπτυξης και της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
14. Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
15. Προώθηση, διάχυση και διάδοση καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών.
16. Σχεδιασμός και εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στους δήμους.

Διαχείριση ΠοιότηταςΗ διαρκώς αυξανόμενη σημασία της υψηλής και πιστοποιημένης ποιότητας σε όλες τις εκφάνσεις του επιχειρηματικού τομέα, του αγροτικού τομέα, στις υπηρεσίες είναι ολοένα και πιο εμφανής και επιτακτική. Για την ΑΝΚΙ, η υιοθέτηση της κουλτούρας Ολικής Ποιότητας αποτελεί τόσο στρατηγική επιλογή όσο και άμεση ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των μετόχων της και των πελατών της.
Για τον λόγο αυτό πιστοποίησε σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 (σε ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012), εφαρμόζει μέχρι σήμερα το πρότυπο ISO 9001:2008 και σχεδιάζει την πιστοποίησή της με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, θέτοντας υψηλότερα τον πήχη στην επιχειρησιακή της οργάνωση και λειτουργία στα πλαίσια της αέναης βελτίωσής της.

Η ιδιαίτερη έμφαση που δίνει η εταιρεία στην ποιότητα εκφράζεται με τη δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας υλοποιείται με:

• τη διάχυση και ανάλυσή της σε όλη την εταιρεία και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας αλλά και των συνεργατών μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης,
• την εξασφάλιση των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, περιβάλλον και συνθήκες εργασίας) που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή της,
• τη διάθεση όλων των πόρων και των Οργανωτικών, Διοικητικών, Λειτουργικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων της εταιρείας, που σχετίζονται με τη Διαχείριση ποιότητας υπό πλήρη έλεγχο με την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο πληροί τις Απαιτήσεις του


Προτύπου ISO-9001:2015, όντας παράλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της εταιρείας και εξυπηρετεί την εφαρμογή του Εγχειριδίου Ποιότητας και της προσέγγισης και επίτευξης των προκαθορισμένων Ποιοτικών Στόχων.

Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΗ εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί για την ΑΝ.ΚΙ. βασική επιχειρησιακή αξία και στρατηγική και να ενσωματώνεται σε όλες τις πτυχές της. Αποδεικνύει έμπρακτα την ενεργοποίησή της στον τομέα αυτό μέσω:
• Χορηγιών σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
• Πρωτοβουλιών στον τομέα του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης (επαγγελματικός προσανατολισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.ά).
• Επιχειρηματικών πρακτικών αναφορικά με το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την ποιότητα.
• Συνεργασιών με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Μετοχική σύνθεσηΤο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 278.850,00 ευρώ και διαιρείται σε 9.295 κοινές ονομαστικές μετοχές των 30,00 ευρώ η καθεμιά. Από το σύνολο των μετόχων σύμφωνα με τον καταστατικό τους σκοπό: ποσοστό 72,79% κατέχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 27,21% κατέχουν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, ποσοστό 64,04% κατέχουν Φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημόσιου Τομέα, ενώ ποσοστό 35,96% κατέχουν Φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Ιδιωτικού Τομέα. Η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι η εξής: Δήμος Κιλκίς (32,62%) Δήμος Παιονίας (21,41%) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (20,29%) Επιμελητήριο Κιλκίς (5,92%) Α.Σ Κιλκίς (5,92%) AMKE «Δίκτυο Αειφορία» (5,45%) Α.Σ Αξιούπολης (3,77%) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς (1,45%) ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας (0,86%) Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς (0,54%) ΤΕΧΝΗ Μακεδονική Καλλιτεχνική Eταιρεία (0,54%) Σύλλογος Αγ. Αντωνίου "Τα Κρούσια" (0,43%) Κρούσια Α.Ε. (0,22%) Λύκειο των Ελληνίδων Κιλκίς (0,22%) Παπάιτσα Α.Ε. (0,11%) Σύλλογος Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες" (0,11%) Σύλλογος Μηχανικών Κιλκίς (0,11%) Αερολέσχη Κιλκίς (0,05%)
 
 
 

 

Ανθρώπινο ΔυναμικόΤο ανθρώπινο δυναμικό της Αναπτυξιακής Κιλκίς αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων που, σε αντιστοιχία με το εύρος και το σύνθετο χαρακτήρα των αντικειμένων της, αποδεδειγμένα διαθέτουν:

• επιτυχημένη δραστηριοποίηση στον αγροτικό χώρο στον τομέα της ειδικότητάς τους αλλά και στον επαγγελματικό εν γένει χώρο τους,
• ολοκληρωμένη και ενδελεχή γνώση της τοπικής αγοράς και της περιοχής δράσης της εταιρείας,
• κανότητα ανάλυσης δεδομένων της περιοχής και ανάληψης πρωτοβουλιών,
• μακρόχρονη εμπειρία σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο,
• ανεπτυγμένους δεσμούς με τον αγροτικό πληθυσμό, ώστε να επιτυγχάνεται η εμψύχωση και η ενδυνάμωση για τη συμμετοχή του στη bottom up διαδικασία.


Το ανθρώπινο δυναμικό αυτό αποτελεί για την εταιρεία το πολυτιμότερο περιουσιακό της κεφάλαιο. Όλα τα στελέχη της, προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες, είναι γέννημα θρέμμα Κιλκισιώτες και ανταποκρίνονται πλήρως, με την κατάρτιση και την πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία τους, στους στόχους και το όραμα της εταιρείας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Αναπτυξιακής Κιλκίς αποτελούν οι:

• Κωνσταντινίδης Παναγιώτης (Γενικός Διευθυντής, Συντονιστής ΟΤΔ CLLD / LEADER)
• Διαμαντίδου Ρένα (MSc Γεωπόνος – Αναπληρώτρια Συντοντίστρια ΟΤΔ / Προϊσταμένη τμήματος διαχείρισης έργων)
• Καναροπούλου Κική (Γραμματεία Διοίκησης – Διοικητικής υποστήριξης)
• Σπυρλιάδης Αχιλλέας (Πολιτικός Μηχανικός – Τμήμα διαχείρισης έργων)
• Μποζίδης Ανδρόνικος (Οικονομολόγος – Τμήμα διαχείρισης έργων)

 

Διοικητικό Συμβούλιο


Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. έχει σήμερα ως εξής:
Βουλγαράκης Γεώργιος, Πρόεδρος (Εκπρόσωπος - Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο)
Κοσμίδης Θεμιστοκλής, Αντιπρόεδρος (Αντιδήμαρχος - Δήμος Κιλκίς)
Παπαδόπουλος Ευθύμιος, Γραμματέας (Μέλος Δ.Σ. - Επιμελητήριο Κιλκίς)
Βεργίδης Ανδρέας, Μέλος (Αντιπεριφερειάρχης - Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας)
Σωτηριάδου Αναστασία, Μέλος (Περιφερειακή Σύμβουλος - Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας)
Πογέλης Ανέστης, Μέλος (Αντιδήμαρχος - Δήμος Κιλκίς)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος, Μέλος (Δήμαρχος - Δήμος Παιονίας)