Διόρθωση συντελεστή βαρύτητας οικονομικής προσφοράς και ποσού εγγυητικής επιστολής (διακήρυξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση»)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ
12 October 2022
Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο συνεργατών-προμηθευτών της ΑΝΚΙ
14 October 2022

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με αρ. συστήματος 124064 : «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, στο σημείο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της Διακήρυξης, ο συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς ανέρχεται στο 15%. Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4782/2021 που συνιστά τροποποίηση του Ν. 4412/16 και συγκεκριμένα του άρθρου 30 με ισχύ την 01/06/2021 (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142), ο συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς, μπορεί να κυμαίνεται από είκοσι (20) έως σαράντα (40).


Ως εκ τούτου, η παράγραφος: «Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)» στο σημείο 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών της Διακήρυξης, τροποποιείται ως εξής: «Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: Β = 0,80 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,20 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)».


Επίσης, στο σημείο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της Διακήρυξης, στην παράγραφο 2.2.2.1. διορθώνεται το εκ παραδρομής λανθασμένο ολογράφως ποσό αντί του ορθού που αναφέρεται εντός της παρενθέσεως, ήτοι από: «Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων πενήντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτών (2.056,00 ευρώ)» διορθώνεται σε: «Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων πενήντα έξι Ευρώ (2.056,00 ευρώ)».


Kατά τα άλλα, δεν αλλάζουν οι λοιποί όροι της εν θέματι διακήρυξης (διαγωνισμού).