Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε.

Παράταση προθεσμίας 1ης προκήρυξης Μ. 19.2
18 July 2018
Ενημερωτικός Οδηγός Ιδιωτικών Επενδύσεων CLLD/LEADER 19.2
30 August 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
  3. Παραίτηση κ. Ανδρέα Βεργίδη από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., εκλογή του κ. Γεώργιου Βουλγαράκη ως νέου Προέδρου και της κας Τομπουλίδου Κυριακής ως Γραμματέως.
  4. Έγκριση αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Παυλίδη Χαράλαμπου και Ευθύμιου Παπαδόπουλου από τους κ.κ. Τομπουλίδου Κυριακή και Βασιλειάδη Πολύκαρπο.
  5. Συγκρότηση Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας, στο Τ.Π. και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. ως ο Νόμος προβλέπει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018