Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
1 May 2018

Α’ δράση: Προγράμματα κατάρτισης – mentoring – coaching στην επιχειρηματικότητα
Η πρώτη δράση αφορά περιλαμβάνει σε πρώτη φάση ένα πλέγμα προγραμμάτων επιχειρηματικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων workshops & bootcamps, ειδικά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες των φερέλπιδων επιχειρηματιών αλλά και των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η θεματολογία τους θα καλύπτει διάφορα θεματικά αντικείμενα, συναφή με τη στρατηγική CLLD/LEADER και με τις ανάγκες των ανέργων. Στη δεύτερη φάση, και σε συνέχεια των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα πλαισιωθούν από ένα δίκτυο mentors & coaches, που θα αποτελείται από διακεκριμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες, οι οποίοι θα παρέχουν στους ωφελούμενους που συμμετέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε οποιοδήποτε θέμα είναι κρίσιμο για την δημιουργία της μελλοντικής επιχείρησής τους.

Β΄ δράση: Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
Η παρέμβαση θα αφορά εν δυνάμει αυτοαπασχολούμενους / επιχειρηματίες στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της νεοφυούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της περιοχής παρέμβασης και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της. Επί πλέον θα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην κοινωνία, την επιχειρηματική κοινότητα, τους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το Επιχειρηματικό τους Πλάνο (Business Plan) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί, το οποίο θα αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, ως προς την καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά του, από επιτροπή του φορέα διαχείρισης (Ο.Τ.Δ.). Μετά την αξιολόγηση και έγκριση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους, συστήνοντας την επιχείρησή τους. Μέσω της παρέμβασης κάθε εγκεκριμένος δικαιούχος που σύστησε και ξεκίνησε τη λειτουργία της επιχείρησής του θα επιχορηγείται με την παροχή ποσού 5.000€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του (π.χ. ενοίκια, ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές, αναλώσιμα) μέσα σε ένα έτος.

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι:
α) Άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Μακροχρόνια άνεργοι, Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι δράσεις αναμένεται να ξεκινήσουμ στο 2ο εξάμηνο του 2018.