Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο συνεργατών-προμηθευτών της ΑΝΚΙ

Διόρθωση συντελεστή βαρύτητας οικονομικής προσφοράς και ποσού εγγυητικής επιστολής (διακήρυξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση»)
14 October 2022
Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338364»
31 October 2022

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι επικαιροποιεί την βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών-προμηθευτών (φυσικών και νομικών προσώπων) για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει κατά την περίοδο 2023-2029.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών και προμηθευτών συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ιδία παράδοση στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς, με την ένδειξη: «Βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών», ή με fax στο 23410 28522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anki@anki.gr. Η διαδικασία παραμένει «ανοικτή» μέχρι νεότερης απόφασης της εταιρείας.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας επέχει θέση διερεύνησης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση η εγγραφή στον σχετικό κατάλογο δε συνεπάγεται δέσμευση από την πλευρά της εταιρείας για οποιαδήποτε συνεργασία. Η Αναπτυξιακή Κιλκίς δεν αποτελεί Αναθέτουσα αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, όμως επιλέγει τους συνεργάτες της ακολουθώντας όρους διαφάνειας και δημοσιότητας όπως και χρηματικά όρια με βάση την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ. της ή των οργάνων του με σκοπό την εφαρμογή διαδικασιών εύλογου κόστους και την πλέον αποτελεσματική και ορθολογική υλοποίηση του αντικειμένου που καλείται ο συνεργάτης να εξυπηρετήσει.
Οι κατηγορίες ενεργειών που αφορούν στην προμήθεια αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών είναι ενδεικτικές και αναλύονται στο Παράρτημα Ι.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, Γενικό Διευθυντή, τηλ. 23410 25305.