Παράταση & Τροποποιήσεις προκήρυξης LEADER

Ενημερωτικές εκδηλώσεις LEADER σε Κιλκίς και Πολύκαστρο
14 June 2019
ΟΑΕΔ: Επιδότηση έως 24.000 ευρώ σε ανέργους για ίδρυση επιχείρησης
11 July 2019

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ.  9/1-7-2019 απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τροποποίηση – παράταση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς, στα εξής σημεία:

1) Πρόσκληση 19.2 : Άρθρο 3 “Δικαιούχοι”:

  • στη σελ. 22, στον πίνακα αναφοράς των δικαιούχων ανά υποδράση και ειδικότερα στην υποδράση 19.2.2.6  στο πεδίο “Δικαιούχοι” καθώς και στη σελ. 70 στο πεδίο «Ειδικοί όροι» του Πίνακα «Ένταση Ενισχύσεων, Κανονισμοί και Ειδικοί Όροι ανά Υποδράση» αντικαταστάθηκε η περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθ. 3868/28-05-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.
  • Στο Άρθρο 7 Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης” αντικαταστάθηκε η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης από 15-07-2019 σε 13-09-2019.

2) Παράρτημα 1 “Ένταση Ενισχύσεων_Κανονισμοί_Ειδικοί Όροι”: στην υποδράση 19.2.2.6 στο πεδίο “δικαιούχοι” αντικαταστάθηκε η περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθ. 3868/28-05-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.

3) Παράρτημα 4 “Οδηγός Επιλεξιμότητας – Εφαρμογής”: 

α) Διαγράφηκε από τις υποδράσεις 19.2.2.2. και 19.2.6.2 το κριτήριο:  “Εξασφάλιση πρώτων υλών” (σελ. 34 και 82 αντίστοιχα). Η κατανομή της βαρύτητας έγινε στο υφιστάμενο κριτήριο “Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης”.

β) Στην υποδράση 19.2.2.6 (σελ. 52) διαγράφηκαν οι όποιες αναφορές στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την οικοτεχνία και επιπλέον στα πεδία “Αναλυτική περιγραφή της Υποδράσης” και “Δικαιούχοι” προστέθηκαν ή αντικαταστήθηκαν αντιστοίχως κείμενα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθ. 3868/28-05-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

γ) Διαγράφηκαν από τον Πίνακα Συνολικών Κριτηρίων Επιλογής (σελ.103) και συγκεκριμένα από το Κριτήριο 26 «Εξασφάλιση πρώτων υλών» στο πεδίο “Υποδράσεις που αφορά” οι Υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.6.2.

4) Παράρτημα 3α Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία: στη σελ. 7, στο πεδίο 17.6 «Εξασφάλιση πρώτων υλών» διορθώθηκε σε «Μόνο για την Υποδράση 19.2.3.1».

 5) Παράρτημα 8 “Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis”: Τροποποιήθηκε η ημερομηνία στους Πίνακες 2 & 3 από 1-1-2014 σε 1-1-2017 προκειμένου τα στοιχεία του πίνακα να αναφέρονται στην τριετία που αφορά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. 

 6) Περίληψη 1ης Πρόσκλησης: Αντικαταστάθηκε η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης από 15-07-2019 σε 13-09-2019.

Όλα τα τροποποιημένα αρχεία μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΙ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), τη διεύθυνση: www.anki.gr και το FB: @anKilkis αλλά και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305. ΑΝΚΙ: @We light up ideas!