Οδηγός υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων – CLLD/LEADER

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ (εστίαση, λιανικό εμπόριο, εκπαίδευση κ.ά.)
19 December 2018
Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα LEADER
3 May 2019

Σύμφωνα με το σημείο 6.1 της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 19.2 (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα), Συμπληρωματικά Στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην Πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι Διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης.

Η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. με την οριστικοποίηση της αξιολόγησης της Αίτησης Στήριξης στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ, δύναται να ζητήσει με έγγραφο που αναρτά στο ΟΠΣΑΑ συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία.

Ο δυνητικός δικαιούχος λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα (email) και επίσημη επιστολή ενημέρωσης από την παραλαβή της οποίας υπολογίζονται οι 10 εργάσιμες ημέρες προθεσμίας υποβολής των ζητούμενων στοιχείων.

Στον Οδηγό Υποβολής Συμπληρωματικών Στοιχείων και Διευκρινήσεων οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας.