Με όραμα, σχέδιο και ποιότητα καινοτομικών και συμμετοχικών δράσεων, συμβάλλουμε ενεργά στην τοπική ανάπτυξη.


Όραμα της Αναπτυξιακής Κιλκίς είναι η διαρκής, διαχρονική και αποτελεσματική συμβολή της στην διαδικασία εξέλιξης του ν. Κιλκίς σε ένα leader περιφερειακό οικοσύστημα έντασης Γνώσης, αξιοβίωτης Ανάπτυξης και κοινωνικής Συνοχής. Το όραμα αυτό χαρακτηρίζει τον πολυδιάστατο και κρίσιμο ρόλο της εταιρείας στα τοπικά δρώμενα και, παράλληλα, αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη όχι μόνο ως οικονομική μεγέθυνση, όχι μόνο ως απορροφήσεις κονδυλίων, όχι μόνο ως βελτίωση του Α.Ε.Π. αλλά έχει στόχο την αξιοβίωτη ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της χωρικής, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όσο και το επίπεδο της εταιρικής σχέσης με στόχο την κοινωνική συνοχή, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή των κατοίκων.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΑΝΚΙ δημοσιοποίησε την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα.  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται σε 2.690.000,00€, με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 27-03-2023 και ημερομηνία λήξης 23-06-2023.

H ΑΝΚΙ δημοσιοποίησε επίσης την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 2.810.000,00€,
 
με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 31-05-2023 και ημερομηνία λήξης 30-08-2023. 

Τελευταία Νέα

20 December 2022

Πρόσθετα κονδύλια 4.500.000€ στην Αναπτυξιακή Κιλκίς για το LEADER

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό την ηγεσία και μέριμνα του υπουργού κ. Γεώργιου Γεωργαντά, επιβραβεύοντας την διοικητική και τεχνική επάρκεια, ικανότητα και πείρα στην επιτυχημένη διαχείριση παρεμβάσεων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς», ενέκρινε το αίτημά της για πρόσθετη υπερδέσμευση ποσού 4.500.000€ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER. Αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα θα είναι δυνατή η δημοσιοποίηση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση ακόμη περισσότερων έργων και επενδύσεων στο νομό Κιλκίς, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας και […]
20 December 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης με ακρωνύμιο «Netoural»

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν Οικονομολόγο (ΠΕ). Το αντικείμενο που θα αναλάβει ο οικονομολόγος (λογιστής – φοροτεχνικός Α΄) ως μέλος του υπηρεσιακού πυρήνα (Ομάδας έργου) της εταιρείας “Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.” που είναι συντονιστής του ενταγμένου στο Interreg – IPA CPC Greece – Republic of North Macedonia έργου με τίτλο: «Promoting alternative tourism in the cross‐border area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment […]
14 October 2022

Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο συνεργατών-προμηθευτών της ΑΝΚΙ

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι επικαιροποιεί την βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών-προμηθευτών (φυσικών και νομικών προσώπων) για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει κατά την περίοδο 2023-2029.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών και προμηθευτών συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ιδία παράδοση στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς, με την ένδειξη: «Βάση δεδομένων […]
14 October 2022

Διόρθωση συντελεστή βαρύτητας οικονομικής προσφοράς και ποσού εγγυητικής επιστολής (διακήρυξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση»)

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με αρ. συστήματος 124064 : «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, στο σημείο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της Διακήρυξης, ο συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς ανέρχεται στο 15%. Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4782/2021 που συνιστά τροποποίηση του Ν. 4412/16 και συγκεκριμένα του άρθρου 30 με ισχύ την 01/06/2021 (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142), ο συντελεστής βαρύτητας οικονομικής […]
12 October 2022

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ανακοινώνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, για τους παρακάτω ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς: Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 172686: «Τεχνική υποστήριξη και μελέτες» της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο «NETOURAL» ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 24/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού […]
4 October 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου: «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 102.800,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Ακολουθήστε μας!