Δράσεις ΕΚΤ για τις περιοχές LEADER μέσα από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»
1 May 2018
Σχεδιασμός και συντονισμός τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς
1 May 2018

Ως γνωστόν, κατά τη διάρκεια και ειδικότερα πριν το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, 2 έως 6 μηνών, προκειμένου να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα ώστε ερχόμενοι σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους.

Με δεδομένο ότι είναι πολλοί οι Κιλκισιώτες φοιτητές που φοιτούν σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα συναφή με τις εν γένει δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Κιλκίς, οι οποίοι έχουν την ανάγκη αλλά και την επιθυμία για μια ουσιαστική και χρήσιμη πρακτική άσκηση, η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα συνεργασίας με τα ιδρύματα αυτά προσελκύοντας τους φοιτητές αυτούς και απασχολώντας τους στο πλαίσιο μιας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. Παράλληλα, δημιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας μακρόχρονης συνεργασίας με το τοπικό επιστημονικό δυναμικό.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα αντικείμενα συνεργασίας μπορούν να αφορούν την αξιοποίηση της υποδομής της ΑΝΚΙ σε συστήματα G.I.S. (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), την εκπόνηση ερευνών – μελετών στο πλαίσιο του ρόλου της εταιρείας ως φορέα ανάπτυξης στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης αλλά και επίσημης πηγής adhoc πληροφόρησης κ.ά.