Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ανακοινώνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, για τους παρακάτω ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς:

  1. Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 172686: «Τεχνική υποστήριξη και μελέτες» της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο «NETOURAL» ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 24/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αποσφράγιση): 25/10/2022.
  2. Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 172816 : «Δράσεις Δημοσιότητας» της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο NETOURAL ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 25/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αποσφράγιση): 26/10/2022.
  3. Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 124064: «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 31/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αποσφράγιση): 1/11/2022.

Κατά τα άλλα, δεν αλλάζουν οι λοιποί όροι των εν θέματι διακηρύξεων (διαγωνισμών) και τηρούνται οι ίδιοι κανόνες δημοσιότητας που εφαρμόστηκαν για τη δημοσίευση των διακηρύξεων.