Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς»
4 October 2022
Διόρθωση συντελεστή βαρύτητας οικονομικής προσφοράς και ποσού εγγυητικής επιστολής (διακήρυξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση»)
14 October 2022

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ανακοινώνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, για τους παρακάτω ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς:

  1. Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 172686: «Τεχνική υποστήριξη και μελέτες» της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο «NETOURAL» ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 24/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αποσφράγιση): 25/10/2022.
  2. Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 172816 : «Δράσεις Δημοσιότητας» της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο NETOURAL ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 25/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αποσφράγιση): 26/10/2022.
  3. Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 124064: «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 31/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αποσφράγιση): 1/11/2022.

Κατά τα άλλα, δεν αλλάζουν οι λοιποί όροι των εν θέματι διακηρύξεων (διαγωνισμών) και τηρούνται οι ίδιοι κανόνες δημοσιότητας που εφαρμόστηκαν για τη δημοσίευση των διακηρύξεων.