ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α) Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Β) Διενέργεια εκλογών για την εκλογή νέων μελών, σε αντικατάσταση του απερχόμενου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ε.Γ.Σ. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Ε.Γ.Σ.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ