ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Παράταση πρόσκλησης για οικονομολόγο & μηχανικό (ΠΕ / ΤΕ)
12 November 2019
επιΜένουμε αναπτυξιακά και προληπτικά!
17 March 2020

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Τροποποίηση του Άρθρου 12 του καταστατικού.
  3. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ε.Γ.Σ. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Ε.Γ.Σ.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ