Η σημασία της καινοτομίας στη σημερινή οικονομία της Γνώσης είναι αδιαμφισβήτητη. Η καινοτομία προβάλλει σήμερα ως μια από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο εθνικής και τοπικής οικονομίας όσο και στο επίπεδο της επιχείρησης, ενώ τίθεται σε θέση υψηλής προτεραιότητας στη πολιτική της Ελλάδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρ΄ όλα αυτά, μολονότι έχει παρουσιαστεί βελτίωση στην ανάπτυξη καινοτομιών, το επίπεδο καινοτομίας παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, ιδιαίτερα δε στην αγροτική ύπαιθρο. Γι΄ αυτό σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη η απομυθοποίηση της έννοιας της καινοτομίας αλλά και η αποσαφήνιση του περιεχομένου της καθώς αυτή θεωρείται συχνά ως ένα δυσδιάκριτο φαινόμενο, απομακρυσμένο από τον τόπο, το άτομο, την επιχείρηση, την καθημερινότητα, το οποίο ταιριάζει περισσότερο στους ερευνητές ή τους εφευρέτες.

Στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ανάπτυξης, διάδοσης και διάχυσης της καινοτομίας από τις συνεργαζόμενες αγροτικές περιοχές στη βάση μιας δομημένης και μακρόπνοης συνεργασίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός σκοπός του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας των Ο.Τ.Δ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δημιουργία ενός δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων – Φάρων Γνώσης και Καινοτομίας ως ανοιχτά και ολοκληρωμένα συστήματα ανάπτυξής στην αγροτική ύπαιθρο.

Επιμέρους στόχοι του σχεδίου συνεργασίας είναι: • Η ανάπτυξη ενός περιφερειακού συστήματος ανάπτυξης και μεταφοράς καινοτομίας στην ύπαιθρο με την δημιουργία δικτύου κέντρων καινοτομίας σε κάθε Ο.Τ.Δ. των ΑΝΕΤ της Π.Κ.Μ.
• Η διασύνδεση της έρευνας με την τοπική αγορά σε όλα της τα επίπεδα (αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, υπηρεσίες).
• Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη σύνδεση των δύο αλυσίδων αξίας Αγροδιατροφή και Τουρισμός / Πολιτισμός.
• Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης νέας γνώσης και διάχυσης καινοτομιών.
• Η τοποθέτηση της καινοτομίας στην υπηρεσία της κοινωνικής συνοχής.
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού και περιφερειακού παραγωγικού συστήματος.
• Η βελτίωση της δημιουργικής ικανότητας και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων.
• Η προώθηση εσωτερικών και εξωτερικών συμπράξεων (Δικτύωση – Clustering).


Προβλεπόμενες δράσεις:
1.Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας σε κάθε Ο.Τ.Δ. με κεντρική δομή την Αναπτυξιακή Κιλκίς (πιλοτικά) και antennes τους εταίρους της συνεργασίας.
2.Έρευνα – διάγνωσης αναγκών της αγοράς σε επίπεδο καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού.
3.Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, βασισμένα στο μοντέλο του Smart Development Tourism: α) καινοτομία που βασίζεται στις προτεραιότητες RIS3, β) τοπικά σύμφωνα ποιότητας και γ) κοινωνική επιχειρηματικότητα.
4.Διαγωνισμοί καινοτομίας για φοιτητές και επιχειρηματίες σε επίπεδο Π.Κ.Μ. ή σε επίπεδο περιοχής παρέμβασης έκασττου εταίρου.
5.Φεστιβάλ καινοτομίας (π.χ. παρουσίαση των επιτευγμάτων επιχειρηματικών σχημάτων, ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού).
6.Υλοποίηση δράσεων εδραίωσης και εμψύχωσης καινοτομίας όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια μεταφοράς τεχνογνωσίας, workshops κ.ά.
7.Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης.
8.Δημιουργία ιστοσελίδας προώθησης / προβολής του σχεδίου και αμφίδρομης επικοινωνίας των εταίρων μεταξύ τους και με τους χρήστες – ενδιαφερόμενους.Αναμενόμενα αποτελέσματα:
• Η δημιουργία ενός πρότυπου δικτύου κέντρων καινοτομίας σε κάθε νομό της Π.Κ.Μ.
• Η βελτίωση των δεικτών και επιδόσεων καινοτομίας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ.
• Η ανάπτυξη νέας γνώσης και διάχυσης καινοτομιών.
• Η δημιουργία καινοτομικών δικτυώσεων μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.
• Η θεσμοθέτηση εκδηλώσεων προώθησης της κουλτούρας καινοτομίας και δημιουργικότητας.
• Η ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών ανάπτυξης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
• Η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των παραγωγικών συστημάτων της κάθε περιοχής εφαρμογής.
• Η δημιουργία περισσότερων, νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας.